Proponujemy profesjonalny serwis w atrakcyjnych cenach – zaczynając od udzielenia rzetelnych informacji na temat danej polisy, poprzez przygotowanie dokumentów i wypełnienie niezbędnych formularzy, po podpisanie najkorzystniejszej dla Was umowy.

W naszej agencji oferujemy ubezpieczenie wypadkowe, które zabezpiecza wszystkie osoby aktywne zawodowo. Chroni je przed ryzykiem, związanym z utratą zdolności do pracy w przypadku choroby zawodowej lub dowolnego zdarzenia, które doprowadziło do uszczerbku na zdrowiu, w wyniku pełnienia obowiązków. Świadczenia ZUS w takich sytuacjach należą się każdemu pracownikowi zgłoszonemu do tego rodzaju ubezpieczenia

Ubezpieczenie wypadkowe, komu i kiedy przysługuje?

Każda firma zatrudniająca pracowników, powinna zatroszczyć się o ubezpieczenie wypadkowe właściwe dla wszystkich członków zespołu, łącznie z kadrą zarządzającą i właścicielem. Podstawą do skorzystania z wynikających z niego przywilejów, jest każda sytuacja, która wywarła negatywny wpływ na zdrowie lub doprowadziła do wypadku podczas:

  • spełniania codziennych obowiązków, wynikających z poleceń przełożonych,
  • wykonywania zwykłych czynności zawodowych, które nie były bezpośrednią dyrektywą zwierzchników, 
  • drogi między siedzibą firmy a miejscem realizowania zlecenia, będąc pod dyspozycją pracodawcy,
  • pracy w otoczeniu niekorzystnych lub szkodliwych dla zdrowia czynników albo wykonywania jej w sposób, który przyczynił się do rozwoju choroby zawodowej.

Wysokość zasiłku chorobowego w takich sytuacjach wynosi 100% podstawy wymiaru, niezależnie od długości trwania okresu podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu. Przysługuje on od pierwszego dnia niezdolności do wykonywania zawodu. Jej atutem jest brak tzw. okresu wyczekiwania, jak ma to miejsce w przypadku standardowej polisy chorobowej. W przypadku, gdy po wyznaczonym czasie leczenia, pracownik w dalszym ciągu nie jest w stanie pełnić swojej funkcji, ze względu na potrzebę kontynuacji terapii, należy mu się świadczenie rehabilitacyjne. 

Kto nie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu?

Jest kilka grup społecznych, które są wykluczone z możliwości wykupienia ubezpieczenia wypadkowego. Są to m.in.:

  1. bezrobotni, pobierający należną im zapomogę,
  2. żołnierze niezawodowi w czasie czynnej służby,
  3. rodzice, przebywający na urlopie wychowawczym, przyjmujący zasiłek macierzyński,
  4. emeryci i renciści, podlegający dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalnemu,
  5. sprawujący osobistą opiekę nad dzieckiem. 

Aktualne rozporządzenia prawne dotyczące ubezpieczeń wypadkowych

Od roku składkowego 2020 obowiązują te same wartości stóp procentowych (1,67%) w przypadku ubezpieczeń wypadkowych, które zostały ustalone na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002. Dotyczą one płatników składek, którzy zgłaszają do tej polisy do 9 osób i nie podlegają wpisowi do rejestru REGON. W pozostałych przypadkach należy samodzielnie ustalić koszt, zgodnie z grupą działalności, do której należy podatnik. 

Jeżeli jesteś zainteresowany wykupieniem tego rodzaju polisy, ale nie jesteś pewien, czy Ci przysługuje prawo jej posiadania, zadzwoń. Udzielimy rzetelnych informacji i znajdziemy atrakcyjną ofertę.