Przejdź do treści

Agenci-Online.pl

Infolinia:

Agent działa jako pośrednik ubezpieczeniowy w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1154, z póź. zm) w imieniu i na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych wymienionych w ofercie na stronie. Dział usług finansowych w zakresie kredytów obsługuje firma zewnętrzna.

Dlatego korzystanie ze wszystkich usług dostępnych przez serwis oznacza akceptację Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 4-life  Sp. z o.o. Sp. k. oraz Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną 4-life Sp. z o.o. ., które znajdziesz poniżej:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU AGENCI-ONLINE.PL

1. DEFINICJE

 1. 4-Life Sp. z o.o. (Zwanego dalej: 4-Life lub Właścicielem Serwisu) jest agentem ubezpieczeniowym zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U.2014.1450. j.t. z późn. zm.), (zwana dalej Agentem). Agent jest wpisany pod numerem RAU 11234631/A do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Agent, wykonując czynności ubezpieczeniowe, działa na podstawie umów agencyjnych zawartych z Ubezpieczycielami oraz w zakresie udzielonych mu pełnomocnictw. Firma posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawarte z InterRisk. Polisa serii K o nr. 03002411 na sumę gwarancyjną 8 283 530,85 zł (1 875 927,00 euro).
 2. Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez 4-Life Sp. z o.o stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, umiejscowione  na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez ubezpieczkorzystnie.pl lub jego Partnerów
 3. Użytkownik- każda pełnoletnia i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z  Serwisu i opisanych w Regulaminie usług, w szczególności poszukuje ochrony ubezpieczeniowej.
 4. Ubezpieczający podmiot będący stroną Umowy ubezpieczenia zawieranej z Ubezpieczycielem, zobowiązany do zapłaty składki.
 5. Ubezpieczyciel podmiot prowadzący, za zezwoleniem wydanym przez właściwy organ nadzoru, działalność gospodarczą w zakresie ubezpieczeń,  z którym Agent ma zawartą umowę agencyjną.
 6. Ubezpieczony – osoba wskazana w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia, której interes majątkowy jest objęty ochroną ubezpieczeniową.
 7. Uposażony – osoba imiennie oznaczona przez Ubezpieczonego w umowie ubezpieczenia jako uprawniona do otrzymania od Ubezpieczyciela świadczenia z tej umowy na wypadek zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
 8. Uprawniony – Ubezpieczony lub wskazane przez Ubezpieczającego osoby fizyczne, uprawione do odbioru świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego.
 9. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pomiędzy danym Ubezpieczycielem, a Użytkownikiem określonym w Umowie Ubezpieczenia jako Ubezpieczający. Język/ języki, w których Umowa Ubezpieczenia może być zawarta określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Prawo właściwe do zawarcia i wykonania Umowy Ubezpieczenia określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
 10. Ogólne Warunki Ubezpieczenia – integralna cześć Umowy Ubezpieczenia; ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, obowiązujące dla poszczególnych Umów Ubezpieczenia oferowanych przez danego Ubezpieczyciela
 11. Wniosek ,deklaracja (formularz danych,) – sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do stworzenia oferty danej Umowy Ubezpieczenia dla Użytkownika, na podstawie którego dochodzi do zawarcia Umowy

2. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego www.agenci-online.pl (zwanego dalej Serwisem) i zawierania Umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. z późn. zm.).
 2. Serwis www.agenci-online.pl jest informacyjno – sprzedażowym portalem internetowym, którego operatorem jest 4-Life sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Morskiej 230 lok 3. Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdyni KRS: 0000670042, NIP: 958-167-90-14, Regon: 366854052, Kapitał zakładowy: 25.000,00 PLN opłacony w całości.
 3. W relacjach z Ubezpieczającym Agent posługuje się językiem polskim.
 4. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: https://www.agenci-online.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie .
 5. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.
 6. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z www.agenci-online.pl Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem i/lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony www Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.
 

3. Rodzaj usługi świadczonej drogą elektroniczną (Usługa pośrednictwa)

 1. Agent, za pośrednictwem Serwisu, świadczy drogą elektroniczną usługę (“Usługa pośrednictwa“), polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi informacji o ubezpieczeniach oferowanych przez Ubezpieczycieli, wyboru ubezpieczenia oraz umożliwieniu zawarcia Umowy ubezpieczenia. W zależności od oferty ubezpieczeniowej, którą Użytkownik jest zainteresowany, może on zawrzeć Umowę ubezpieczenia. Niniejsze informacje przekazywane są klientowi drogą mailową i/lub telefoniczną (za wykorzystaniem połączenia głosowego lub sms).
 2. Za pośrednictwem Agenta, jeśli Umowa ubezpieczenia zawierana jest na stronach Serwisu, z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub drogą mailową i pocztową. Skrzynki mailowe agentów upoważnionych do obsługi użytkowników (klientów) przez 4-Life Sp. z o.o  są przynależne do domeny www.agenci-online.pl i znajdują się na tym samym serwerze. Do obsługi klienta upoważnieni są następujący agenci: Wojciech Sarat (11230060/A) posługujący się kontem w.sarat@4-life.pl  Formularze (wstępne wnioski) z zapytaniem ofertowym przesyłane są przez serwis www.agenci-online bezpośrednio na skrzynkę mailową kalkulacje@4-life.pl
 3. Żeby prawidłowo zrealizować Usługę pośrednictwa w sposób opisany powyżej, Agent przesyła użytkownikowi na wskazany przez użytkownika adres email oferty ubezpieczeń o które wystąpił użytkownik serwisu (min 3 oferty do porównania, którymi dysponuje agent). Założenie Konta Użytkownika i/lub przesłanie użytkownikowi informacji o ofertach jest możliwe tylko wtedy, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę i zaakceptuje Regulamin. Wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne, ale potrzebne dla zawarcia Umowy ubezpieczenia w Serwisie i przez email. Regulamin serwisu wraz z OWU wybranej przez klienta oferty przesyłane są użytkownikowi drogą mailową przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, aby możliwe było zapoznanie się przez Użytkownika ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do zawarcia Umowy ubezpieczenia, przed podjęciem ostatecznej decyzji o jej zawarciu. W przypadku zawarcia przez Użytkownika Umowy ubezpieczenia z Agentem w Serwisie poprzez email,  dane z formularza na mailu kalkulacje@4-life.pl a także z serwera są trwale usuwane. Dane użytkownika na mailu pozostają aktywne do czasu zawarcia lub rezygnacji przez Użytkownika z chęci zawarcia ubezpieczenia w tymże, jeśli Użytkownik zrezygnuje z zawarcia Umowy ubezpieczenia lub nie odpowie na oferty przedstawione przez agentów drogą mailową lub telefoniczną w ciągu 14 dni od przesłania zapytania ofertowego za wykorzystaniem formularzy na stronie – dane w takim przypadku są trwale usuwane.
 4. Agent, świadcząc Usługę pośrednictwa w sposób określony w ust. powyżej, posługuje się pochodzącymi od Ubezpieczycieli wzorcami umownymi w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 384 § 4 Kodeksu cywilnego, rozumianymi jako Ogólne Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej OWU) precyzujące przedmiot Umowy ubezpieczenia oraz istotne właściwości świadczeń wraz z ewentualnymi postanowieniami dodatkowymi w postaci Szczególnych Warunków Ubezpieczenia (zwane dalej OWU), aneksów i klauzul zmieniającymi treść OWU, stanowiącymi łącznie Ubezpieczeniowe Wzorce Umowne (zwane dalej OWU).
 5. Agent udostępnia Użytkownikowi OWU wraz z Regulaminem przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, w sposób umożliwiający Użytkownikowi przechowywanie i dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, z możliwością ich odtworzenia w niezmienionej postaci, najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się Umową ubezpieczenia.
 6. Świadczenie Usług pośrednictwa odbywa się na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej między Ubezpieczającym a Agentem na warunkach określonych w Regulaminie.

4. Wskazówki techniczne

 1. Przy cyfrowym przetwarzaniu danych mogą wystąpić błędy.
 2. Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści.
 3. Wskazane jest używanie poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies oraz obsługą języka Javascript.
 4. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
 5. W celu uzyskania dostępu do niektórych usług, niezbędne jest zalogowanie się za pomocą Hasła i własnego adresu e-mail, bądź Loginu.

5. Dane osobowe

 1. 4-Life Sp. z o.o będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Korzystanie ze świadczonej przez Agenta Usługi pośrednictwa polegającej na zawieraniu Umów ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu wymaga podania przez Ubezpieczającego:
 3. imienia, nazwiska, adresu, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail, gdy Ubezpieczającym jest osoba fizyczna;
 4. wszystkich pozostałych znanych mu okoliczności i informacji, o które zapytywany jest przed zawarciem umowy ubezpieczenia w elektronicznych formularzach ofertowych Serwisu (wymóg ten jest zgodny z wymaganiami określonym w art. 815 § 1 Kodeksu cywilnego).
 5. Ubezpieczający, podając informacje i składając oświadczenia woli niezbędne do zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta, zobowiązany jest podać wyłącznie informacje prawdziwe. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji prawdziwości oświadczeń i danych podanych przez Ubezpieczającego.
 6. Dane są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu.
 7. Dane identyfikujące Ubezpieczającego i przedmiot ubezpieczenia niezbędne do: przygotowania dokumentacji związanej z daną Umową ubezpieczenia, przyjęcia i rozliczenia składek ubezpieczeniowych, do realizacji pozostałych usług świadczonych przez Agenta na mocy Regulaminu,
 8. Dane mogą zostać powierzone do przetwarzania osobom trzecim, w celu należytej realizacji Umowy ubezpieczenia, której stroną jest Ubezpieczający, tj. podmiotom współpracującym z Ubezpieczycielami w zakresie realizacji czynności ubezpieczeniowych i czynności pomocniczych do czynności ubezpieczeniowych oraz kontrahentom Agenta, z którymi Agent współpracuje przy świadczeniu Usługi pośrednictwa, np. operatorom płatności elektronicznych.
 9. Administratorem zbioru danych osobowych Ubezpieczających, którzy złożyli wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczeniowej lub zawarli Umowę ubezpieczenia, dla celów jej wykonania są odpowiedni Ubezpieczyciele. Przed zawarciem Umowy ubezpieczenia Agent informuje Ubezpieczającego o Ubezpieczycielu – administratorze danych, w tym o siedzibie Ubezpieczyciela, jak również o prawie dostępu Ubezpieczającego do danych, do ich przeglądania lub modyfikowania.
 10. Administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników, którzy mają aktywne Konto Użytkownika lub przesłali dane za pomocą formularza na stronie dla celów prowadzenia Konta Użytkownika i/lub przesłania informacji o ofertach, jest Agent. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale jest to niezbędne dla celów prowadzenia Konta Użytkownika i zawarcia z Użytkownikiem Umowy ubezpieczenia.
 11. Agent udostępnia Użytkownikowi dostęp do treści jego danych osobowych w bazie danych Agenta w celu ich przeglądania lub modyfikowania za pośrednictwem bezpośredniego kontaktu z agentem obsługującym. Dane dotyczą jedynie takich informacji jak: imię, nazwisko, adres, numer pesel, email, telefon i służą agentowi do przesłania informacji handlowych (o ile użytkownik wyraził na to zgodę), a także informacji o kończącym się okresie obowiązywania umowy ubezpieczeniowej, którą użytkownik (klient) zawarł za pośrednictwem agenta.
 12. Użytkownik może dobrowolnie złożyć dowolne oświadczenie woli w dowolnie określonym celu i zakresie tj. nie związanym z realizacją Usługi pośrednictwa, np. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Agenta lub osoby trzecie, otrzymywania  informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść tych oświadczeń Agent udostępnia w Serwisie w postaci elektronicznej, w sposób umożliwiający Użytkownikowi ich przechowywanie i odtwarzanie. Użytkownik składa oświadczenie woli w postaci elektronicznej, poprzez kliknięcie i zmianę statusu odpowiedniego pola w formularzu, tzw. „checkbox-a”, znajdującego się obok udostępnionych treści oświadczeń.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Powierzenie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny.
 14. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, niewyrażenie przez Użytkownika zgody powoduje, iż zostaje on pozbawiony dostępu do danej Usługi.
 15. Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych określone są w „Polityce prywatności”

6. Opłaty

 1. Serwis nie nalicza opłat za przeglądanie/korzystanie z serwisu i pobieranie z niego materiałów.
 2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl
 3. W przypadku, gdy świadczenie Usługi wymaga uiszczenia opłaty poprzez serwis DotPay, Użytkownik zgadza się na doliczenie do ceny Usługi kosztów związanych z przelewem środków Użytkownika na konto bankowe Ubezpieczającego.

7. Bezpieczeństwo

 • Przy zakupie ubezpieczenia on-line, czyli w sytuacji, w której nie dochodzi do bezpośredniego kontaktu Klienta z przedstawicielem) obowiązkiem ubezpieczkorzystnie.pl jest zweryfikowanie tożsamości Ubezpieczającego. Jednym z elementów tej weryfikacji jest dokonanie wpłaty pierwszej składki na poczet ubezpieczenia z rachunku bankowego, którego Ubezpieczający jest wyłącznym właścicielem. Informujemy, że uznawać będziemy wpływ pierwszej składki, gdy przelew jest wykonany z rachunku:
 • którego wyłącznym właścicielem jest Ubezpieczający;
 • którego współwłaścicielem jest Ubezpieczający (np. wspólne konto współmałżonków);
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, o ile osoba ta jest Ubezpieczającym.

8. Zasady odpowiedzialności

 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, agenci-online.pl ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności.
 2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez agenci-online.pl wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, agenci-online.pl może uniemożliwić dostęp do tych danych. agenci-online.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, agenci-online.pl ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
 3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
 5. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od agenci-online.pl, agenci-online.pl ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. 4-life Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

9. Prawa własności intelektualnej.

 1. 4-life Sp. z o.o informuje, że prawa autorskie do informacji i materiałów znajdujących się w Serwisie lub znaki towarowe należą do 4-life sp.z o.o. i agenci-online.pl i posiada odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich materiałów, informacji lub znaków.
 2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody 4-life sp.z o.o.

10. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych na podstawie Regulaminu.
 2. W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości dotyczących realizacji usług, powinien on niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni, przekazać reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwa-ny sposób załatwienia reklamacji. 4-Life może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, informacji.
 3. Reklamacje można składać:
  1. w formie elektronicznej – na adres e-mail: biuro@4-life.pl
  2. pisemnie na adres 4-Life Sp. z o.o.
 4. 4-Life rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe we wskazanym terminie, 4-Life  rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji 4-Life  niezwłocznie powiadamia osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

11. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosowania Regulaminu, w szczególności stanowiącym podstawę dla stosunków Agenta oraz Ubezpieczycieli z Ubezpieczającym przed zawarciem umowy oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usługi pośrednictwa jest prawo polskie.
 2. 4-life Sp. z o.o  nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania, oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.
 3. 4-life Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od 4-life Sp. z o.o Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 4-life Sp. z o.o, ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić  dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 4. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 4-life Sp. z o.o nie odpowiada za szkody powstałe w związku z Serwisem lub jego użytkowaniem bądź niemożnością użytkowania przez Użytkownika lub w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 5. 4-life Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 6. W przypadku zmiany Regulaminu jego udostępnienie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich zrozumienia i akceptacji.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą e dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych stosownych aktów prawnych
 8. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności strony, użytkownik może je zgłaszać właścicielowi serwisu na adres e-mail: biuro@4-life.pl.

Jakie są zasadnicze podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez zakład ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych (agentów i brokerów)?

Legalność przetwarzania danych osobowych uzależniona jest od spełnienia przez ich administratora jednej z przesłanek wskazanych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych – jeśli chodzi o tzw. dane zwykłe, oraz w art. 27 ust. 2 – w przypadku danych szczególnie chronionych, których katalog określony został w ust. 1 tego przepisu. Należy jednak pamiętać, że ocena dopuszczalności przetwarzania danych musi być dokonywana każdorazowo w sposób zindywidualizowany z uwzględnieniem konkretnych okoliczności i celów przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych osobowych przez firmy ubezpieczeniowe odbywa się – co do zasady – na podstawie przesłanek określonych w art. 23 ust. 1 pkt 1 (gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę), pkt 2 (tj., gdy jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa) i pkt 3 (gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą).Podstawę przetwarzania danych przez firmy ubezpieczeniowe stanowi ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej  oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze. W oparciu o ich przepisy zakłady ubezpieczeń gromadzą dane osobowe klientów w związku z zawieraniem i realizacją umów ubezpieczenia, umów reasekuracji oraz umów gwarancji ubezpieczeniowych. Jednocześnie pozwalają one na kształtowanie treści wspomnianych umów w granicach obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Poza tym, istotne jest, aby – zgodnie z zasadą adekwatności wyrażoną w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych – zakres danych przetwarzanych przez administratora był adekwatny (proporcjonalny) do celu przetwarzania. Przetwarzanie danych w zakresie szerszym, niż niezbędny do zawarcia, a następnie realizacji zawartej umowy, może odbywać się wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 1).

Kwestia przetwarzania przez zakłady ubezpieczeń informacji o stanie zdrowia została uregulowana w  ustawie o działalności ubezpieczeniowej. Zgodnie z jej art. 22 ust. 1,  zakład ubezpieczeń może uzyskać odpłatnie od podmiotów, o których mowa w art. 4 ustawy, które udzielały świadczeń zdrowotnych, ubezpieczonemu lub osobie, na rzecz której miała być zawarta umowa ubezpieczenia, informacje o okolicznościach związanych z oceną ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacją podanych przez tę osobę danych o jej stanie zdrowia, ustaleniem prawa tej osoby do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokością tego świadczenia, a także informacje o przyczynie śmierci ubezpieczonego, z wyłączeniem wyników badań genetycznych. W myśl ust. 3 tego artykułu wystąpienie zakładu ubezpieczeń z wnioskiem o udzielenie informacji, o których mowa w ust. 1, wymaga pisemnej zgody ubezpieczonego lub osoby, na rzecz której ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia albo jej przedstawiciela ustawowego.

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną m.in. zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.

Przetwarzanie przez zakłady ubezpieczeniowe danych osobowych swoich klientów w celach marketingowych własnych usług i produktów ubezpieczeniowych dopuszczalne jest natomiast na podstawie przesłanki wskazanej w art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem tego przepisu, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne, gdy jest niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratorów danych, o których mowa w art. 3 ust. 2, lub osób trzecich, którym są przekazywane te dane – a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Stosownie do ust. 4 pkt 1 cytowanego przepisu, za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności m.in. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych. Powołany przepis usankcjonował zatem wprost legalność przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych własnych produktów i usług administratora danych. W tej sytuacji nie jest konieczne, aby zakłady ubezpieczeniowe, będące administratorami danych, posiadały zgodę swoich klientów na przetwarzanie ich danych osobowych w wyżej wskazanym celu. Zgoda ta jest natomiast wymagana wówczas, gdy zakład ubezpieczeń zamierza przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu promocji produktów, czy też usług innego podmiotu. Istotne jest przy tym, aby oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych złożone zostało w taki sposób, by zgoda ta była wyraźna i dotyczyła przetwarzania danych w konkretnym, wskazanym przez administratora danych celu oraz ze wskazaniem podmiotu lub grupy podmiotów, których marketing miałby dotyczyć. Oznacza to także, że zgoda na wykorzystywanie danych klientów w celu marketingu produktów innego podmiotu winna być wyraźnie oddzielona od celu realizacji umowy.

Wskazać w tym miejscu należy, iż z uwagi na to, że agent ubezpieczeniowy, działający w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, nie jest administratorem zbioru danych osobowych osób, wobec których występuje jako przedstawiciel zakładu, nie musi on legitymować się samodzielną, odrębną od posiadanej przez zakład ubezpieczeń przesłanką legalności przetwarzania danych. Agent, jako podmiot, któremu zakład ubezpieczeń w drodze zawartej umowy powierzył przetwarzanie danych, obowiązany jest przestrzegać, aby dane te przetwarzać wyłącznie w zakresie i celu w umowie tej przewidzianym oraz zabezpieczyć je w sposób określony w przepisach o ochronie danych osobowych.

Podstawą legalności przetwarzania danych osobowych przez brokerów są natomiast odpowiednio – zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust.1 pkt 1), jeśli chodzi o „potencjalnych” klientów, oraz konieczność do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 23 ust. 1 pkt 3). Przetwarzanie przez brokerów – podobnie jak w przypadku zakładów ubezpieczeń – danych osobowych klientów w celach marketingowych własnych produktów i usług odbywa się na mocy art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych. Marketing produktów i usług innych podmiotów dopuszczalny jest wyłącznie za zgodą podmiotu danych.