PRZEDMIOT I SUMA UBEZPIECZENIA (WYPEŁNIĆ CO NAJMNIEJ JEDNO)
Mieszkanie i stałe elementy
Wpisz łączną sumę ubezpieczenia mieszkania (murów), jego stałych elementów, pomieszczeń przynależnych i miejsca parkingowego, które znajdują się w tym samym budynku wielorodzinnym co mieszkanie.

Stałe elementy - elementy mieszkania zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, np.: okna, drzwi, trwała zabudowa meblowa kuchni, wnęk, zabudowa balkonów, obudowa instalacji, instalacje, urządzenia techniczne, telewizor zamontowany na ścianie, przyłącza mediów, powłoki malarskie itp..

Ruchomości domowe i stałe elementy
Wpisz sumę ubezpieczenia mienia ruchomego np.: przedmiotów użytku domowego, sprzętu turystycznego, sportowego, rehabilitacyjnego, audiowizualnego, komputerowego, elektronicznego, fotograficznego, przedmiotów osobistych, przedmiotów wartościowych (w tym dzieł sztuki) do 6 000 zł, zwierząt domowych, sprzętu ogrodniczego, narzędzi, rowerów, służbowego laptopa i telefonu, itp.
OPCJE DODATKOWE (WYBIERZ W PRZYPADKU ZAINTERESOWANIA) (Szczegółowy opis opcji dodatkowych)

DANE NIEZBĘDNE DO PRZESŁANIA OFERT
Adres e-mail (konieczny do zaprezentowania ofert)
Numer telefonu (O wyliczeniu poinformujemy Cię sms-em)
Zgadzam się na przetwarzanie podanych danych oraz na kontakt ze strony Doradcy-online.pl, 4-life Sp. z o.o. (Pełna treść zgody)

[back "WSTECZ"]