Imię i nazwisko
  PESEL
  Kod pocztowy
  Miejscowość
  Czy będzie współwłaściciel?

  TAK

  NIE