Imię i nazwisko
PESEL
Kod pocztowy
Miejscowość
Czy będzie współwłaściciel?

TAK

NIE